Soojuse ostmise lepingu sõlmimise kavatsus

AS ELVESO teatab kavatsusest paigaldada Vaida aleviku kaugküttevõrku uue tootmisseadme, mis asendaks olemasolevat amortiseerunud seadet ning sõlmida soojatootjaga leping järgmistel teadaolevatel tingimustel:

• Uue soojusseadme võimsus on 720 kW;
• kütusena baaskoormuskatlas kasutatakse taastuvenergia allikaid;
• käitise koosseisu kuulub ka soojustorustik liitumispunktini kinnistul Hoidla tee 21 Vaida alevik;
• soojuse tootmise aastane maht on orienteeruvalt kuni 2,5 GWh, suvisel perioodil soojust ei vajata;
• käitis peab olema valmis täisvõimsusega soojuse tootmiseks hiljemalt 12 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist;
• täitmise tagatis kuni 50 tuhat eurot, mis tuleb esitada lepingu sõlmimisel.

Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus järgneva informatsiooniga:
• käitise käitaja;
• käitise (s.h liitumistorustiku)  asukoht ning õiguslik alus sinna käitise rajamiseks;
• käitise tootmistehnoloogia kirjeldus;
• projektijuhtimise eeldatav ajagraafik.

Avaldus koos nõutava informatsiooniga esitada kirjalikult allkirjastatuna ja tuua suletud ümbrikus aadressil Ehituse 9, Jüri alevik hiljemalt 10. novembril 2017. a. kell 10.00-ks.
 
Lisainformatsioon: info@elveso.ee, tel 6031492

Käesolev teade ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise otsuse teeb AS ELVESO lähtuvalt laekunud teabest. Teates soovitud informatsiooni esitamata jätmise, valeandmete esitamisel või tingimustele mittevastavusel ei loeta sooviavaldust käesolevale teatele vastavaks.